Regelingen en subsidies

Om u te stimuleren onze kandidaten een kans te geven binnen uw bedrijf beschikken wij over een groot aantal re-integratie instrumenten (regelingen en subsidies). Daarbij gaan we individueel te werk, op zoek naar dat instrument dat het beste past bij de persoon en bij uw bedrijf. Door het leveren van maatwerk krijgen wij beter inzicht in uw behoeften en kunnen daar zo ook beter op inspelen. Wij willen graag nauwer met u samenwerken en deel uitmaken van uw netwerk, zodat u in het vervolg eerst eens met ons contact opneemt voordat u verder zoekt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de werkeloosheid in de gemeente Hellendoorn daalt en de lokale economie weer aansterkt. 

Wij hebben al onze re-integratie instrumenten en de voordelen ervan hieronder overzichtelijk voor u op een rijtje gezet:

Proefplaatsing

Wilt u een werkzoekende in dienst nemen maar bent u nog niet zeker of deze persoon de functie goed kan vervullen, dan kunt u gebruik maken van een proefplaatsing. Met behoud van uitkering kunt u dan een werkzoekende tot maximaal 3 maanden bij u in dienst nemen. De duur van de proefplaatsing wordt altijd in overleg bepaald en is afhankelijk van meerdere factoren (afstand tot de arbeidsmarkt, vorige functie etc.). Op basis van deze periode kunt u een goede indruk krijgen van de kandidaat en kan hij of zij een goede inschatting van de werkzaamheden krijgen. U hoeft tijdens deze proefplaatsing geen loon te betalen. Voorwaarde voor de proefplaatsing is dat u als werkgever de werkzoekende bij goed functioneren minimaal een contract van zes maanden aanbiedt. Na de proefplaatsing kan er geen proeftijd meer worden opgenomen in het contract.

Werkervaringsplek

Wanneer de afstand tot de arbeidsmarkt groter is, dan is een werkervaringsplek een goed instrument om die afstand te verkleinen. Het doel van een werkervaringsplek is het opdoen van vaardigheden en het wennen aan aspecten die samengehangen met betaald werk. Voor personen met een gemeentelijke uitkering is de duur van de werkervaringsplek maximaal drie maanden. Deze kan éénmalig met maximaal drie maanden bij dezelfde werkgever worden verlengd. De hele periode is met behoud van uitkering. Wel wordt er van de werkgever verwacht dat hij de tijdelijke werknemer WA verzekerd. Er wordt een schriftelijke overeenkomst met u en de persoon die bij u werkervaring gaat opdoen opgesteld. In de overeenkomst worden in ieder geval het doel van de werkervaringsplek en de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt vastgelegd. Heeft u de intentie om deze persoon na afloop van de werkervaringsplek aan te nemen maar is er nog een aanvullende cursus of opleiding nodig voor een goede invulling van de functie, dan overleggen we graag over de wijze waarop we dit kunnen realiseren.

Loonkostensubsidie

Een ziekte of handicap kan gevolgen hebben voor de prestatie van de werknemer. Soms is het tempo, de kwaliteit of de inzetbaarheid minder en kan de werknemer niet zelfstandig het volledige wettelijk minimum loon verdienen. Wanneer iemand met een gemeentelijke uitkering, waar een arbeidsbeperking bij is vastgesteld, bij u aan de slag kan, wordt de loonwaarde op de werkplek vastgesteld via een loonwaarde meting. U betaalt het volledige loon aan de werknemer. U ontvangt van ons de loonkostensubsidie wat maximaal 70% van het wettelijk minimum loon + 23,5% werkgeverslasten kan bedragen. Deze subsidie ontvangt u, afhankelijk van het soort arbeidscontract, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze loonkostensubsidie geldt in ieder geval voor personen die onder doelgroep garantiebanen vallen, en daardoor meetellen voor het wettelijke quotum. In bijzondere situaties kan de gemeente deze loonkostensubsidie ook toekennen voor personen met een arbeidsbeperking die niet onder de doelgroep garantiebanen vallen.

Indienstnemingsubsidie

Wij kunnen aan u een indienstnemingsubsidie verstrekken om daarmee het opdoen van werkervaring (in loondienst) of de overgang naar een arbeidsovereenkomst mogelijk te maken voor een werkzoekende die een uitkering van de gemeente Hellendoorn ontvangt. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de duur van de uitkering en wordt maximaal voor een periode van 6 maanden verstrekt. Deze regeling geldt alleen voor personen in de leeftijd van 27 tot 56 jaar.

Scholing

Het kan zijn dat er een opleiding of cursus nodig is om het goed functioneren van de kandidaat werknemer mogelijk te maken, bijvoorbeeld het behalen van een heftruck- of VCA-certificaat. Omdat het hier altijd maatwerk betreft, bespreken wij graag met u de mogelijkheden voor de financiering van een dergelijke cursus of opleiding. Hierbij kijken wij goed naar uw behoeften en de potentie van de kandidaat.

Werkplekvoorzieningen

Wanneer u iemand aanneemt met een ziekte of een handicap, moet u misschien het werk of de werkplek aanpassen. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT of meubilair. De voorziening kan door u aangevraagd worden of door een werknemer als deze mee te nemen is. Dat wil zeggen dat de voorzieningen aan de werknemer worden verstrekt, zodat ze meegenomen kunnen worden naar een andere werkplek. Voorbeelden van zulke voorzieningen zijn een hoog-laagbureau, zodat de werknemer afwisselend kan staan en zitten, een aangepast toetsenbord of muis. Of, wanneer het gaat om een visuele beperking bijvoorbeeld een groter beeldscherm, een beeldschermbril of een loeplamp voor de kleine letters. De voorziening compenseert de structurele, functionele beperkingen en/of de fysieke beperkingen van een werknemer.

Jobcoach

Een deel van de mensen met beperkingen heeft extra begeleiding nodig op de werkplek om het werk uit te kunnen voeren. Een jobcoach geeft deze begeleiding. Als uw werknemer een structurele functionele beperking heeft en op zijn werk ondersteuning nodig heeft, kan daarvoor een jobcoach worden ingezet. Met behulp van deze voorziening kan een werkzoekende met beperkingen toch werk aanvaarden of als werknemer blijven. De voorziening jobcoach compenseert de structurele, functionele beperkingen van een werknemer. Samen met onze werkcoaches wordt gekeken of het inzetten van een jobcoach noodzakelijk is. Jobcoaching wordt ingekocht bij de hiervoor erkende organisaties of er kan interne jobcoaching ingezet worden. Voor de kosten voor jobcoaching wordt u gecompenseerd.

Bedrijfsanalyse functiecreatie

Jobcarving of functiecreatie is een mooi instrument om niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen, maar tegelijkertijd ook uw werkprocessen eens kritisch onder de loep te nemen. Wellicht kan het efficiënter door kerntaken van neventaken te scheiden. De neventaken kunnen vervolgens samen in een nieuwe functie worden gegoten die geschikt is voor bijvoorbeeld iemand met een arbeidsbeperking. Wij geven u graag advies over de mogelijkheden en verbinden u met de experts die de analyse voor u kunnen uitvoeren.

No-risk polis (regeling UWV)

Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan loopt u door de no-risk polis minder financieel risico. De no-risk polis is een regeling waarbij het UWV een groot deel van de ziektewetuitkering betaalt voor werknemers met een ziekte of een handicap. Uw werknemer heeft recht op een no-risk polis als hij of zij bij het begin van zijn of haar dienstverband aan één van de volgende voorwaarden voldoet: - De werknemer krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. - De werknemer kreeg ooit een Wajong-uitkering. - De werknemer heeft problemen (gehad) door zijn/haar ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst. - De werknemer heeft een verklaring gekregen van het UWV dat hij /zij een arbeidshandicap heeft (de werknemer is opgenomen in het doelgroep register voor de garantiebanen). - De werknemer is 56 jaar of ouder, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. De werknemer krijgt dan na 13 weken ziekte een ziektewetuitkering. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) (regeling Belastingdienst)

U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan deze 4 voorwaarden: 1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 2. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het gemiddelde uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (kolom 8 van de loonstaat) gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar. 3. De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. 4. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het loonkostenvoordeel (LKV) (regeling Belastingdienst)

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Deze verklaring kan uw werknemer aanvragen bij het UWV. U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt: -oudere werknemers (56 jaar en ouder); -arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen; -werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden; -arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst. Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen.